Parties and Events

जन्मदिन को बनाया खास : अंजन श्रीवास्तव

                                                                                  AnjanSrivastav.jpg    ,d rjQ rks ns’k esa vukt rFkk vU; [kkn~; lkexzh uk feyus ds dkj.k Hkw[ks ej jghs gSa ]nwljh rjQ ljdkj dh ykijokgh ds dkj.k lSdaM+ks fdOkVay vukt b/kj m/kj lM+ jgk gS A nwljh rjQ dqN yksx vukt]Qy rFkk lfCt;ksa esa feykoV dj yksxksa dh tku ds lkFk [ksy jgs gSa A mudh rjQ Hkh iz’kklu iwjh rjg ls mnklhu gS A fygktk ljdkj ds bl jSo;s dks ns[krs gq;s ns’k dh dqN tkx:d lkekftd laLFkkvksa us bu lc ds f[kykQ ,d ns’kO;kih eqghe pykus dk fu’p; ysrs gq;s ehfVax djuh ‘kq: dj nh gSa AckWyhoqM ds ofj”B vfHkusrk vtau JhokLro us vius pksalBosa tUefnu ;kfu nks twu ls ,d fnu igys fcgkj bIVk ukVd lLaFkk rFkk vkWD’ku ds cqykos ij ^[kkn~; U;k; vfHk;ku* uked bl eqghe ds fy;s iVuk tkdj fcgkj ds [kkn~; ea=h rFkk vU; yksxksa ds lkFk feydj Hkkjr ljdkj dks Kkiu nsrs gq;s vxkg fd;k fd vc le; vk x;k gS] fd oks yksxksa dks [kkn~;]ikuh ds izfr tkx:d djsa]blds vykok oks Hkz”Vkpkfj;ksa ds f[kykQ Hkh dM+s dne mBk;s A ;kn jgs],d twu dks [kkn~; U;k; vfHk;ku uked bl eqghe dk vkxkt ,d lkFk iVuk]dksydkrk]y[kuÅ]fnYyh vkSj eqacbZ tSls egkuxjksa ls ’kq: gqvk A nks twu dks jgstk Dyc esa vtau th ds tUe fnu lekjksg esa jfo fd’ku]jkds’k csnh]eqds’k fj”kh]jksfg.kh gVaxM+h]fpjkx ikfVy]funsZ’kd ccyw ‘ks”kknzh]funsZ’kd dqnau ‘kkg]funsZ’kd eatqy flUgk]jes’k ryokj]funsZ’kd fefyan mds]je.k dqekj]jksfgr [kqjkuk]lqyHkk vk;Z]vt; oMkmdj]vuax nslkbZ]/kesZ’k frokjh]funsZ’kd dey eksaxk]lkxj ljgnh]okeu dsUnzs rFkk mRd”kZ etwwenkj vkfn esgekuks us mUgsa muds tUefnu rFkk ,d vPNs lkekftd dk;Z esa ‘kkfey gksu ij c/kkbZ nh A vtau JhokLro bu fnuksa tgak NksVs insZ ij dylZ ij izlkfjr gks jgs /kkjkokfgd& ek;ds ls ca/kh Mksj* esa fn[kkbZ ns jgs gSa]blds vykok mudh vkus okyh fQYesa gSa NkSM+ks dy dh ckrsa]osd vi bafM;k bR;kfn

ravi mukesh rishi.jpgAnjan Shri.jpg