slider


"आयटम सॉन्ग से आपका स्टारडम और निखरता है" ….प्रियंका चोपड़ा

                      प्रियंका चोपड़ा ¡àk håryåÊmã ¡àèÊ yÄýv ¡âsÂàçØàã §ýL âtyàv rÂà jä§ýL ÑèA, ‘ÄèýÎàÂà’ ¡àèÊ ‘rÄýM’ §çý ràÀ ¡àçvÞâq§ý tçÞ §ýàÞÐu qÀ§ý kãmÂàç wàvã ràé¨yÊ tèÊã §ýàét §ýL âkÞÀªàã qÊ rÂà ÊÑã âÄýÌt tèÊã §ýàét §çý â§ýÊÀàÊ §ýàç wÑ ¥§ý ¡àèÊ Âàuã jäÂààèmã tàÂà ÊÑã ÑèA. âÄývÑàv âZàuÞ§ýà jàçqð»þà uÎàÊàk âÄýÌÈy §ýL Âàuã âÄýÌt ‘ªàäÞ»çþ’ §ýàç vç§ýÊ jjàê tçÞ ÑèA. âq²þvã âÄýÌt ‘kÞkãÊ’ âwÄývmà yç wÑ â§ýy ÑÀ m§ý £rÊã ÑèA ¡àèÊ ¥§ý ¥¨¹ìçþy §çý màèÊ qÊ Ðnàâqm ÑàçÂàç §çý ràÀ âZàuÞ§ýà ¡àèÊ ¨uà ¨uà §ýÊ ÊÑã ÑèA, ‘ªàäÞ»çþ’ §ýà ZààçtàçÎàÂà §ýÊ ÊÑã âZàuÞ§ýà Âàç ¥çyç §ý¢ê ywàvàçÞ §ýà uÑàÞ kwàr ÀçÂàç §ýL §ýàçâÎàÎà §ýL....

 

‘ªàäÞ»çþ’ ¹þàu¹þv yç vªàmà ÑèA â§ý uÑ âÄýÌt ʽàwãÊ âyÞÑ ¡àèÊ ¡käêÂà §ýqåÊ qÊ §çÞýâôm ÑèA. âÄýÌt tçÞ ¡àq§çý â§ýÊÀàÊ §ýL ¨uà ¡Ñâtum ÑèA ?

¡sã ¢y ywàv §ýà kwàr tèA ÂàÑãA Àç y§ýmã. ¨uàçÞâ§ý ¢yyç §ýÑàÂàã áÊwãv Ñàç k४àã, kàç âÄýÌt §çý Íuwyàu qÊ âwqÊãm Zàsàw »þàv y§ýmã ÑèA, tªàÊ ¡àq âÄýÌt ÀçhçÞªàç màç häÀ ytl kà¥Þªàç â§ý âÄýÌt tçÞ tçÊã ¨uà ¡Ñâtum ÑèA. âÄývÑàv ¢y âÄýÌt tçÞ tèA ÂàÞâÀmà §ýà â§ýÊÀàÊ Ãvç §ýÊ ÊÑã ÑCÞ.

 

‘ªàäÞ»çþ’ §çý ¥§ý ªààÂàç tçÞ ¡àq §ýàÄýL OÐvt-â¹ìþt âÀh ÊÑã ÑèA. ¡àqÂàç ¢y âÄýÌt §çý âv¥ ¨uà §äý²þ hày mèuàÊã §ýL ÑèA ?

tèA ‘ÄèýÎàÂà’ §çý ytu yç ¡qÂàç ÄýLªàÊ qÊ âwÎàçx ÁuàÂà Àç ÊÑã ÑCÞ. yÃmàÑ tçÞ jàÊ âÀÂà wç¹þ ¹ìçþâÂàÞªà ¡àèÊ âÂàuâtm ÐwãâtÞªà §ýÊmã ÑCÞ. ¢y§çý yàn Ñã kèyà wQý âtvmà Ñè, §ýàâ»êþuàç ¡àèÊ »þàÞâyÞªà sã §ýÊmã ÑCÞ, ¢yyç ràé»þã ²þÊÑÊã rÂàã ÊÑmã ÑèA. ¢y§çý ¡vàwà tàÂàây§ý ÎààÞâm ¡àèÊ §ýàt §çý ràçk ¡àèÊ n§ýàÂà ÀåÊ §ýÊÂàç §çý âv¥ uàçªàà §ýÊmã ÑCÞ. ¢y§çý âv¥ tèAÂàç iÊ §çý ¥§ý âÑÐyç tçÞ  ²þàç¹þà  yà âkt sã rÂààuà ÑèA.

 

‘kÞkãÊ’ §çý ZààçtàçÎàÂà §çý ytu ¡àq ¢y§ýL yÄývmà §ýàç vç§ýÊ âÂàâóÞîjm nã, ¢y§çý Âà jv qàÂàç §ýL ¨uà wkÑ Ñàç y§ýmã ÑèA ?

‘kÞkãÊ’ §ýà Åvàéq ÑàçÂàà Ñt yr§ýàç räÊà vªàà. ÑtÂàç rÑBm håryåÊm rÂàà¢ê nã. tªàÊ ràé¨y ¡àéâÄýy qÊ â§ýyã âÄýÌt §ýL yÄývmà uà ¡yÄývmà §ýL sâwÏuwà½àã §ýàç¢ê ÂàÑãA §ýÊ y§ýmà. ‘kÞkãÊ’ §çý ¢y Ñó §çý ràÀ ¡r tälç sã ¢y §ýnÂàã qÊ sÊàçyà ÑàçÂàç vªàà ÑèA.

 

¡àqÂàç Êàtvãvà tçÞ ¡àu¹þt yàéªà â§ýuà. ¥§ý ¡âsÂàçØàã §çý màèÊ qÊ ¡àu¹þt yàéÂªà §ýàç â§ýmÂàà yãáÊuyvã vçmã ÑèA ?

¡àu¹þt ÂàÞrÊ ¥§ý »þàÞy Îààç kèyà Ñàçmà ÑèA. §ýàÄýL tçÑÂàm §ýÊÂàã qð»þmã ÑèA ¢y qÊ. qàÞj âtÂà¹þ §çý ªààÂàç §çý âv¥ ¡àq§ýàç OÐvt-â¹ìþt rÂàç ÊÑÂàç §çý âv¥ qåÊç-qåÊç tÑãÂàç Ñà»êþ w§êý ¡à£¹þ §ýÊÂàà Ñàçmà ÑèA, §ýð»þã ZàèO¨¹þy §ýÊÂàã Ñàçmã ÑèA. Zààç»îþuåyÊ »þàuÊ稹þÊ âÄýÌt §çý ârkÂàçy §çý âv¥ sã ¢yç §ýàÄýL mw³kàç Àçmç ÑèA. ‘Êàtvãvà’ §çý ¡àu¹þt ‘Êàt jàÑç vãvà...’ §ýàç yÞku vãvà sÞyàvã Âàç tàé»þÂàê täkÊç §çý Ûýq tçÞ qçÎà â§ýuà nà. £Âà§ýà uÑ Zàuàçªà vàçªààçÞ §ýàç §ýàÄýL qyÞÀ ¡àuà. ¢yyç qÑvç yÞku ªàäÃmà §ýL âÄýÌt ‘Îàå¹þ ¡à£¹þ ¥¹þ w»þàvà’ tçÞ yäâÂàâo jàèÑàÂà §çý ªàॠ¥§ý ªààÂàç rrvã rÀtàÎà ÑèA... qÊ sã tèA ¡àu¹þt §ýÊ jä§ýL ÑCÞ. uÑ ªààÂàà sã §ýàÄýL qàéqävÊ ÑB¡à nà. ¡à¢¹þt yàéÂªà §ýÊÂàç yç ¡àq§çý йþàÊ»þt uà ¡àq§ýL qàçkãÎàÂà qÊ §ýàç¢ê Äý§êý ÂàÑãA qð»þmà, rO̧ý uÑ ¡àèÊ sã âÂàhÊmà ÑèA.

 

‘ÄèýÎàÂà’ §çý âv¥ ÂàçÎàÂàv ¡wà»êþ âtvÂàà ¡àèÊ ‘rÄýM’ §çý âv¥ ÂàÑãA, uÑ ràm ¡àq§ýàç ÑèÊm tçÞ ÂàÑãA »þàvmã ?

tçÊç âv¥ ‘ÄèýÎàÂà’ sã ¥§ý jäÂààèmãqå½àê âÄýÌt nã ¡àèÊ ‘rÄýM’ sã. ¢yãâv¥ tèAÂàç ÀàçÂààçÞ âÄýÌtàçÞ qÊ ¡âmáÊQý ¥Äý¹êþ vªààuà nà. tªàÊ uÑ yr tèAÂàç §ýàç¢ê ¡wà»êþ qàÂàç §ýL ©wàâÑÎà yç ÂàÑãA §ýL nã, âÄýÌt §ýà âwxu Ñã ¥çyà nà â§ý tälç OЧíýùþ yç ¤ýqÊ kà§ýÊ §äý²þ ¡àèÊ §ýÊÂàç §ýL kÛýÊm nã. ‘ÄèýÎàÂà’ §çý âv¥ ÂàçÎàÂàv ¡wà»êþ ¡àèÊ ÀåyÊç §ý¢ê qäÊЧýàÊ rÑBm häÎà ÑCÞ, ¢yyç §äý²þ ¡àèÊ ¡°²þà §ýÊÂàç §ýL Zàçʽàà âtvmã ÑèA. ‘rÄýM’ §ýʧçý tèA rÑBm häÎà ÑCÞ â§ý tçÊç ¡âsÂàu §ýL ywêØà ZàÎàÞyà ÑB¢ê. yàçÂàç qÊ yäÑàªàà uÑ â§ý âÄýÌt sã yäqÊ âѹþ ÊÑã.

 

¢Âà âÀÂààçÞ yÞku vãvà sÞyàvã §ýL ‘tèÊã §ýàét §çý âv¥ sã ¡àq §ýàÄýL qyãÂàà rÑà ÊÑã ÑèA ?

ràuàçâq§ý âÄýÌt §ýÊmç ytu ¡tä§ý ÎàO©yum §ýL qæ™þsåât §ýàç häÀ tçÞ £màÊÂàç §çý âv¥ ¥¨y¹ìþà ¥Äý¹êþ màç vªààÂàà Ñã qð»þmà ÑèA. tèÊã §ýàét ¡àk §ýL uäwà vð»þâ§ýuàçÞ §çý âv¥ ¥§ý ¡àuâ»þuv tâÑvà ÑèA. ¢yâv¥ kr £Âà§ýà â§ýÊÀàÊ tèA Ãvç §ýÊ ÊÑã ÑCÞ màç ÀÎàê§ýàçÞ §ýàç ЧíýLÂà qÊ yàÕààm tèÊã §ýàét Ñã ÂàkÊ ¡àÂàã jàâÑ¥ âZàuÞ§ýàjàçqð»þà ÂàÑãA. tèAÂàç tèÊã yç ràéO¨yÞªà §çý §ý¢ê â¹þÃy yãhç, £Âà§çý yàn §äý²þ âÀÂà ÊѧýÊ £Âà§çý ràmjãm §çý vÑkç, qáÊoàÂà ¡àèÊ ÊÑÂà-yÑÂà §ýàç ytlã. £Âà§ýL sàxà tâ½àqäÊã âtâóm âÑÞÀã ÑèA, kàç rÑBm ¡àyàÂà ÂàÑãA ÑèA. tçÊã yÞwàÀ ¡Ààuªàã tçÞ tèÊã §ýà ¡ÞÀàk ¡àq qàuçÞªàç. ÑàÞ ¡àq ºþã§ý §ýÑ ÊÑç ÑèA, ¢y âÄýÌt §çý âv¥ âÂàÀFÎà§ý ¡àçtÞªà §äýtàÊ Âàç tälyç hår qyãÂàà rÑwàuà ÑèA.

 

¡àqÂàç Ñàv Ñã tçÞ ‘»çþuÊ ¹åþ ÄçýuÊ’ Âààt§ý wèryࢹþ vàÞj â§ýuà ÑèA. ¢y yÞÀsê tçÞ §äý²þ rmࢥ ?

‘â»þuÊ ¹åþ ÄçýuÊ’ Âààt §ýL ¢y wèryࢹþ §çý tàÁut yç âvÞªà sçÀ §çý âhvàÄý kÂàytnêÂà kä¹þàuç kàÂàç §ýL tçÊã uàçkÂàà ÑèA. uÑ ¥§ý âtÎàÂà kèyà Ñàçªàà, kàç tâÑvà¡àçÞ §çý âhvàÄý sçÀsàw, vð»þâ§ýuàçÞ §ýL âÎàÕàà ¡àèÊ ytàÂà ¡wyÊ §çý âv¥ §ýàuê §ýÊçªàà. ¢yã âÀÎàà tçÞ §äý²þ ¡àèÊ sã uàçkÂàà¥Þ ÑèA. jvmç jvmç âZàuÞ§ýà Âàç ¢y hrÊ §ýL sã qäâ˜þ §ýL â§ý wÑ ¡qÂàà häÀ §ýà Zààç»þ¨ÎàÂà Ñà£y sã ÎàäÛý §ýÊ ÊÑã ÑèA, tªàÊ ¢y§çý âv¥ wÑ tãâ»þuà §ýàç ÀäràÊà ¡àtÞâØàm §ýÊçÞªàã.