slider


सलमान खान के साथ बिना शर्त फ़िल्म करुँगी - इलियाना डिक्रूज
                    vÞrã, ²þÊÑÊã, mãhç ÂàuÂà-Âà¨Îà wàvã yàÞwvã yvàçÂàã ¢âvuàÂàà â»þ§åýk ¡r ràévãwä»þ tçÞ sã yà£n §ýL yÄývmà §ýà qÊjt vÑÊàÂàç §ýàç rçmàr ÑèA. ¡ÂàäÊàªà ryä §ýL ‘rÄýM’ ¡àèÊ Êàk§äýtàÊ yÞmàçxã §ýL ‘Äý¹þà qàçйþÊ âÂà§ývà ÑãÊàç’ tçÞ £ÂÑàçÞÂàç kmà âÀuà â§ý âÑÞÀã âyÂàçtà §çý ÀtÀàÊ ¡àèÊ Ðnàâqm §ývà§ýàÊàçÞ §çý rãj ¡qÂàà wkåÀ §ýàut ÊhÂàç §ýL Õàtmà £ÂàtçÞ ÑèA. yà£n §ýL m§ýÊãrÂà ¡ºþàÊÑ âÄýÌtàçÞ tçÞ vã»þ Êàçv §ýÊ jä§ýL ¢âvuàÂàà â»þ§åýk §ýL mãyÊã âÑÞÀã âÄýÌt ‘tèA mçÊà ÑãÊàç’ ¡ªàvç tàÑ áÊvãk ÑàçÂàç wàvã ÑèA. ¢y§çý ¡vàwà £ÂÑàçÞÂàç ¥§ý âÄýÌt yèÄý ¡vã §çý yàn sã yà¢Âà §ýL ÑB¢ê ÑèA. yà£n âyÂàçtà tçÞ âÎàhÊ ²åÂàç §çý ràÀ ràévãwä»þ tçÞ £Âà§ýà ¡r m§ý §ýà ¡Âàäsw §èýyà ÊÑà ÑèA ¡àèÊ uÑàÞ ¡qÂàç sâwÏu §ýàç wÑ â§ýy Ûýq tçÞ Àçhmã ÑèA, ¡à¢uç kàÂàçÞ häÀ ¢âvuàÂàà yç....

 

‘rÄýM’ §ýàç ràé¨y ¡àéâÄýy qÊ ÎààÂàÀàÊ yÄývmà âtvã, yàn Ñã âZàuÞ§ýà jàçqð»þà ¡àèÊ Ê½àrãÊ §ýqåÊ Âàç ¡qÂàç âv¥ »çþÊ yàÊç ¡wàé»êþ ¡àèÊ màâvuàÞ sã r¹þàçÊãA, qã²çþ §ýàç¢ê ÊÑ ªàuà màç yç§çÞý»þ vã»þ §ýÊ ÊÑã ¢âvuàÂàà â»þ§åýk, jjàê yç ¥§ýÀt ràÑÊ. ràévãwä»þ tçÞ ¢y mÊÑ §ýL ¥Þ¹ìþã §ýL £ÈtãÀ màç £ÂÑàçÞÂàç yqÂàç tçÞ sã ÂàÑãA yàçjã Ñàçªàã, §èýyà vªàmà ÑèA £ÂÑçÞ ? ¢âvuàÂàà sÊç ¡à¾tâwawày yç §ýÑmã ÑèA, ‘rÄýM’ kèyã håryåÊm âÄýÌt yç âÑÞÀã âyÂàçtà tçÞ ¥Þ¹ìþã §ý¢ê tàuÂààçÞ tçÞ tçÊç âv¥ ÄýàuÀçtÞÀ ÊÑã ÑèA. yÎàQý §ýÑàÂàã, §ýyã ÑB¢ê OЧíýùþ ¡àèÊ óäâm yçÂà ªàäÃmà §ýà ZàsàwÎààvã â§ýÊÀàÊ ¡àèÊ ¢y§çý yàn Ñã ¥§ý jäÂààèmã, âZàuÞ§ýà ¡àèÊ Ê½àrãÊ §çý ÀtÀàÊ â§ýÊÀàÊ §çý yàtÂàç häÀ §çý wkåÀ §ýàç rʧýÊàÊ ÊhÂàç §ýL, ¡àèÊ ¢Âà yryç ¢mÊ ¡ÂàäÊàªà ryä kèyç ytâqêm âÂàÀFÎà§ý §ýà yàâÂàÁu. ‘rÄýM’ tçÞ tçÊç â§ýÊÀàÊ §çý âv¥ âÄýÌt ÄçýuÊ yç vç§ýÊ ÀåyÊç §ý¢ê qàçqävÊ ¡wà»êþ màç tçÊç âv¥ ràçÂy Ñã yàârm ÑB¥.  âÑÞÀã âyÂàçtà tçÞ ¥§ý ¡ÂàkàÂà jçÑÊç §çý âv¥ ¢yyç ¡°²þã ÎàäÛý¡àm ¡àèÊ ¨uà Ñàç y§ýmã nã.’ ¢âvuàÂàà ¡àªàç §ýÑmã ÑèA, tälç ¢y ràm §ýà ¡Ñyày qÑvç yç Ñã nà â§ý ‘rÄýM’ tçÞ âZàuÞ§ýà §ýà âlvâtv ¡àèÊ Ê½àrãÊ §ýà tÊÄýL §ýà â§ýÊÀàÊ £Âà§çý §ýáÊuÊ §ýà ¹þâÂàëªà Ãwà¢Þ¹þ yàârm ÑàçÂàç wàvà ÑèA, uÑ ràm ¡ÂàäÊàªà yÊ Âàç sã tälç qÑvç Ñã rmà Àã nã, tªàÊ yàn Ñã £ÂÑàçÞÂàç tçÊç â§ýÊÀàÊ §ýL ¡Ñâtum sã ytlàmç ÑB¥ §ýÑà nà â§ý mäÈÑàÊç âv¥ uÑ â§ýÊÀàÊ ¡àèÊ uÑ âÄýÌt ¥§ý rÑBm rð»þã jäÂààèmã Ñàçªàã.’ ¡qÂàã ¡àªààtã âÄýÌt ‘tèA mçÊà ÑãÊàç ’§ýàç vç§ýÊ sã ¢âvuàÂàà §ýàÄýL ¥¨yࢹçþ»þ ÑèA, wÑ ¢y âÄýÌt §ýL §ýnà, q¹þ§ýnà §ýàç âwÎàçx mw³kàç ÂàÑãA Àçmç ÑB¥ §ýÑmã ÑèA â§ý »çþâw»þ owÂà §ýL âÄýÌtàçÞ tçÞ §ýnà-q¹þ§ýnà §ýL kÛýÊm ÂàÑãA Ñàçmã. £Âà§çý â§ýÊÀàÊ Ñã £Âà§çý §ýnà-q¹þ§ýnà Ñàçmç ÑèA. »çþâw»þ yÊ Âàç rÑBm tkçÀàÊ âÄýÌt rÂàà¢ê ÑèA. tçÊç âv¥ uÑ âÄýÌt kÛýÊ ¥§ý jäÂààèmã nã. ¨uàçÞâ§ý âÂàkã âkÞÀªàã tçÞ tèA rÑBm ³uàÀà ¡Þmtäêhã ÑCÞ, kÌÀã â§ýyã ÂॠÍuâQý §çý yàn iävmã âtvmã ÂàÑãA, krâ§ý âÄýÌt tçÞ tçÊà yäÂàuÂàà §ýà â§ýÊÀàÊ tälyç ¥§ýÀt âwqáÊm Ðwsàw wàvà ÑèA. âÄýÌt ÀçhÂàç  §çý ràÀ ¡àq sã tçÊã ràm qÊ u§ýLÂà §ýÊçÞªàç. ‘rÄýM’ ¡àèÊ ‘Äý¹þà qàçйþÊ âÂà§ývà ÑãÊàç’ §çý ràÀ ¢âvuàÂàà häÀ §ýàç §ýÑàÞ qàmã ÑèA. ¨uà £ÂÑçÞ vªàmà ÑèA â§ý âÑÞÀã âÄýÌt tç§ýyê ¡àèÊ ÀÎàê§ýàçÞ Âàç £ÂÑçÞ Ðwã§ýàÊ âvuà ÑèA ? ¢âvuàÂàà §ýà kwàr Ñàçmà ÑèA, ‘¡sã tçÊã tÑk Ààç âÄýÌtçÞ áÊvãk ÑB¢ê ÑèA. ¢Âà âÄýÌtàçÞ §ýàç âtvã yÄývmà yç ¢mÂàà màç ¡Ñyày ÑB¡à ÑèA â§ý vàçªààçÞ §ýàç tçÊà §ýàt qyÞÀ ¡à ÊÑà ÑèA. tªàÊ tÑk Ààç âÄýÌt §ýʧçý tèA â§ýyã mÊÑ §çý Ààwç §èýyç §ýÊ y§ýmã ÑCÞ, hày§ýÊ mr kr uÑàÞ tçÊà §ýàç¢ê ªààé»þ ÄýàÀÊ ÂàÑãA ÑèA. ¢y §ýàtuàrã §ýàç rʧýÊàÊ ÊhÂàç §çý âv¥ tèA §ýt tªàÊ yÎàQý såât§ýà¡àçÞ wàvã âÄýÌtçÞ Ñã §ýÊ ÊÑã ÑCÞ.’

‘må tçÊà ÑãÊàç’ §çý ràÀ âq²þvç âÀÂààçÞ ¢âvuàÂàà Âàç yèÄý ¡vã §çý yàn sã ¥§ý âÄýÌt ‘ÑèÃqã ¥Þâ»Þþªà’ yà¢Âà §ýL ÑèA. tªàÊ ¢y âÄýÌt §çý ràÊç tçÞ ¢âvuàÂàà §äý²þ sã rmàÂàç §çý rkॠytu ¡àÂàç qÊ ¢y qÊ ràm §ýÊÂàç §ýà ¡àawàyÂà Àçmã ÑèA. £Âà§çý ¡ÂàäyàÊ ¡sã âÄýÌt ¥§ý Zàãtè°uàçÊ rçrã §ýL mÊÑ ÑèA. âq²þvç âÀÂààçÞ ¥§ý ràm jjàê tçÞ ¡àuã nã â§ý yåÊk rð»þkà¾uà Âàç ¡qÂàã ¡àªààtã âÄýÌt §çý âv¥ yvtàÂà hàÂà §çý ¡qàçâk¹þ ¢âvuàÂàà §ýàç yà¢Âà â§ýuà ÑèA. tªàÊ ¢âvuàÂàà ¢y hrÊ qÊ ÑèÊm kmàmç ÑB¥ §ýÑmã ÑèA â§ý ¡sã m§ý tçÊç qày yåÊk kã §ýL mÊÄý yç ¥çyà §ýàç¢ê ZàÐmàw ÂàÑãA ¡àuà ÑèA. ÑàvàÞâ§ý ¡ªàÊ uÑ hrÊ yj Ñàçmã ÑèA màç uÑ tçÊç §ýáÊuÊ §ýL yryç rð»þã hrÊ Ñàçªàã. yvtàÂà hàÂà §çý yàn âÄýÌt §ýÊÂàà â§ýyã yqÂàç §çý yà§ýàÊ ÑàçÂàç kèyà Ñàçªàà tçÊç âv¥. £Âà§çý yàn ârÂàà Îàmê âÄýÌt §ýÛÞýªàã.